*-* ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลคำป่าหลาย สายด่วนนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย ร้อยตำรวจตรีชัยยุทธ ไมล์วิสัย 0856095854 *-*

25 เมษายน 2561 ในนาม เทศบาลตำบลคำป่าหลาย ขอขอบคุณ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร

ที่ให้ความอนุเคราะห์เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน ทั้งหมด 6 ราย

1 1

1 2

1 3

1 4

1 5

1 6

1 7

1 8

1 9